مقالات

تاثیرضریب انبساط طولی لوله تک لایه نسبت به پنج لایه در گرمایش ازکف

پنج شنبه ، 03 بهمن 1398یکپارچگی عملکرد لوله در زما نی که کلیه مقطع لوله دارای خواص انبساط و انقباض یکسانی باشند به نوبه خود موجب می گردد تا تنشی بین لایه های ناهمگن در لوله بوجود نیامده و از آنجا که لوله در درون ملات مدفون می باشد هیچگونه تاثیراتی از بابت کنترل ضریب انبساط طولی در لوله پکس تک لایه وجود ند ارد


باید توجه داشت استفاده از لایه آلومینیومی که کنترل ضریب انبساط طولی لوله می باشد تنها در سیستم های لوله کشی که بصورت روکار اجرا می گردند و سیالات را با حرارت با لا ازخود عبور می دهند امری مفید می باشد. و در صورت استفاده از این نوع لوله (پنج لایه ) در سیستم گرمایش ازکف باید کاملا مراقب بود که لوله در موقع خم تا نشود وگرنه در موقع برگشت بحالت اولیه لوله شکسته و ازهم جدا می شود