گروه اتومات برقی

 • کد کالا :
 • 583
 • تعداد انشعاب :
 • 3
 • ویژگی :
 • درجه نشان دهنده دمای آب
 • عرضه بصورت :
 • غیرمدولار یکپارچه و کامل
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 540
 • تعداد انشعاب :
 • 10
 • ویژگی :
 • متعلقات - کوپلینگ
 • عرضه بصورت :
 • مدولار4- 4 - 2 دهانه
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 539
 • تعداد انشعاب :
 • 9
 • ویژگی :
 • متعلقات - کوپلینگ
 • عرضه بصورت :
 • مدولار 2- 3 - 4 دهانه
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 538
 • تعداد انشعاب :
 • 8
 • ویژگی :
 • متعلقات - کوپلینگ
 • عرضه بصورت :
 • مدولار 4 - 4 دهانه
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 537
 • تعداد انشعاب :
 • 7
 • ویژگی :
 • متعلقات - کوپلینگ
 • عرضه بصورت :
 • مدولار 3 - 4 دهانه
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 536
 • تعداد انشعاب :
 • 6
 • ویژگی :
 • متعلقات - کوپلینگ
 • عرضه بصورت :
 • مدولار 3 - 3 دهانه
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 535
 • تعداد انشعاب :
 • 5
 • ویژگی :
 • متعلقات - کوپلینگ
 • عرضه بصورت :
 • مدلار 2 -3 دهانه
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 534
 • تعداد انشعاب :
 • 4
 • ویژگی :
 • متعلقات - کوپلینگ
 • عرضه بصورت :
 • مدلار 4 دهانه
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 533
 • تعداد انشعاب :
 • 3
 • ویژگی :
 • متعلقات - کوپلینگ
 • عرضه بصورت :
 • مدو لار3 دهانه
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 532
 • تعداد انشعاب :
 • 4
 • ویژگی :
 • جفتی بدون متعلقات
 • عرضه بصورت :
 • مدو لار4 دهانه
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 427
 • تعداد انشعاب :
 • 3
 • ویژگی :
 • جفتی بدون متعلقات
 • عرضه بصورت :
 • مدو لار 3 دهانه
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 5491
 • تعداد انشعاب :
 • 2
 • ویژگی :
 • جفتی بدون متعلقات
 • عرضه بصورت :
 • مدولار 2 دهانه
قیمت محصول : تومان
1 2 3 4 5