گروه شیشه ای

 • کد کالا :
 • 179
 • مناسب زیر بنا (مترمربع) :
 • 56 - 52
 • اندازه ( cm ) :
 • 15 * 60 * 140
 • ظرفیت گرمایی ( kcal /h ) :
 • 8400
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 167
 • اندازه ( سانت ) :
 • 4.2 * 62 * 102
 • ظرفیت حرارتی ( کیلو کالری ) :
 • 1323
 • وزن ( کیلو گرم ) :
 • 14.7525
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 170
 • اندازه ( سانت ) :
 • 4.2 * 62 * 92
 • ظرفیت حرارتی ( کیلو کالری ) :
 • 1190.7
 • وزن ( کیلو گرم ) :
 • 13.23
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 178
 • مناسب زیر بنا (مترمربع) :
 • 52 - 48
 • اندازه ( cm ) :
 • 15 * 60 * 130
 • ظرفیت گرمایی ( kcal /h ) :
 • 7800
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 177
 • مناسب زیر بنا (مترمربع) :
 • 44 - 48
 • اندازه ( cm ) :
 • 15 * 60 * 120
 • ظرفیت گرمایی ( kcal /h ) :
 • 7200
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 169
 • اندازه ( سانت ) :
 • 4.2 * 62 * 82
 • ظرفیت حرارتی ( کیلو کالری ) :
 • 1058.4
 • وزن ( کیلو گرم ) :
 • 11.76
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 168
 • اندازه ( سانت ) :
 • 4.2 * 62 * 62
 • ظرفیت حرارتی ( کیلو کالری ) :
 • 793.8
 • وزن ( کیلو گرم ) :
 • 8.82
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 176
 • مناسب زیر بنا (مترمربع) :
 • 44 - 40
 • اندازه ( cm ) :
 • 15 * 60 * 110
 • ظرفیت گرمایی ( kcal /h ) :
 • 6600
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 175
 • مناسب زیر بنا (مترمربع) :
 • 40 - 36
 • اندازه ( cm ) :
 • 15 * 60 * 100
 • ظرفیت گرمایی ( kcal /h ) :
 • 6000
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 172
 • اندازه ( سانت ) :
 • 4.2 * 62 * 52
 • ظرفیت حرارتی ( کیلو کالری ) :
 • 661.5
 • وزن ( کیلو گرم ) :
 • 7.35
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 171
 • اندازه ( سانت ) :
 • 4.2 * 62 * 42
 • ظرفیت حرارتی ( کیلو کالری ) :
 • 529.2
 • وزن ( کیلو گرم ) :
 • 5.88
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 174
 • مناسب زیر بنا (مترمربع) :
 • 36 - 5
 • اندازه ( cm ) :
 • 15 * 60 * 90
 • ظرفیت گرمایی ( kcal /h ) :
 • 5400
قیمت محصول : تومان
1 2 3