گروه رادياتور

 • کد کالا :
 • 627
 • اندازه ( سانت ) :
 • 4.2 * 62 * 202
 • ظرفیت حرارتی ( کیلو کالری ) :
 • 2646
 • وزن ( کیلو گرم ) :
 • 29.4
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 626
 • اندازه ( سانت ) :
 • 4.2 * 62 * 182
 • ظرفیت حرارتی ( کیلو کالری ) :
 • 2381.4
 • وزن ( کیلو گرم ) :
 • 26.46
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 625
 • اندازه ( سانت ) :
 • 4.2 * 62 * 162
 • ظرفیت حرارتی ( کیلو کالری ) :
 • 2116.8
 • وزن ( کیلو گرم ) :
 • 23.52
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 624
 • اندازه ( سانت ) :
 • 4.2 * 62 * 142
 • ظرفیت حرارتی ( کیلو کالری ) :
 • 1852.2
 • وزن ( کیلو گرم ) :
 • 20.58
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 623
 • اندازه ( سانت ) :
 • 4.2 * 62 * 122
 • ظرفیت حرارتی ( کیلو کالری ) :
 • 1587.6
 • وزن ( کیلو گرم ) :
 • 17.64
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 167
 • اندازه ( سانت ) :
 • 4.2 * 62 * 102
 • ظرفیت حرارتی ( کیلو کالری ) :
 • 1323
 • وزن ( کیلو گرم ) :
 • 14.7525
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 170
 • اندازه ( سانت ) :
 • 4.2 * 62 * 92
 • ظرفیت حرارتی ( کیلو کالری ) :
 • 1190.7
 • وزن ( کیلو گرم ) :
 • 13.23
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 169
 • اندازه ( سانت ) :
 • 4.2 * 62 * 82
 • ظرفیت حرارتی ( کیلو کالری ) :
 • 1058.4
 • وزن ( کیلو گرم ) :
 • 11.76
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 168
 • اندازه ( سانت ) :
 • 4.2 * 62 * 62
 • ظرفیت حرارتی ( کیلو کالری ) :
 • 793.8
 • وزن ( کیلو گرم ) :
 • 8.82
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 172
 • اندازه ( سانت ) :
 • 4.2 * 62 * 52
 • ظرفیت حرارتی ( کیلو کالری ) :
 • 661.5
 • وزن ( کیلو گرم ) :
 • 7.35
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 171
 • اندازه ( سانت ) :
 • 4.2 * 62 * 42
 • ظرفیت حرارتی ( کیلو کالری ) :
 • 529.2
 • وزن ( کیلو گرم ) :
 • 5.88
قیمت محصول : تومان
1