گروه شومينه برقي

 • کد کالا :
 • 201
 • مناسب زیر بنا (مترمربع) :
 • 80 - 76
 • اندازه ( cm ) :
 • 15 * 60 * 200
 • ظرفیت گرمایی ( kcal /h ) :
 • 12000
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 202
 • مناسب زیر بنا (مترمربع) :
 • 79 - 72
 • اندازه ( cm ) :
 • 15 * 60 * 190
 • ظرفیت گرمایی ( kcal /h ) :
 • 11400
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 173
 • مناسب زیر بنا (مترمربع) :
 • 72 - 68
 • اندازه ( cm ) :
 • 15 * 60 * 180
 • ظرفیت گرمایی ( kcal /h ) :
 • 10800
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 200
 • مناسب زیر بنا (مترمربع) :
 • 68 - 64
 • اندازه ( cm ) :
 • 15 * 60 * 170
 • ظرفیت گرمایی ( kcal /h ) :
 • 10200
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 199
 • مناسب زیر بنا (مترمربع) :
 • 64 - 60
 • اندازه ( cm ) :
 • 15 * 60 * 160
 • ظرفیت گرمایی ( kcal /h ) :
 • 9600
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 180
 • مناسب زیر بنا (مترمربع) :
 • 60 - 56
 • اندازه ( cm ) :
 • 15 * 60 * 150
 • ظرفیت گرمایی ( kcal /h ) :
 • 9000
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 179
 • مناسب زیر بنا (مترمربع) :
 • 56 - 52
 • اندازه ( cm ) :
 • 15 * 60 * 140
 • ظرفیت گرمایی ( kcal /h ) :
 • 8400
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 178
 • مناسب زیر بنا (مترمربع) :
 • 52 - 48
 • اندازه ( cm ) :
 • 15 * 60 * 130
 • ظرفیت گرمایی ( kcal /h ) :
 • 7800
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 177
 • مناسب زیر بنا (مترمربع) :
 • 44 - 48
 • اندازه ( cm ) :
 • 15 * 60 * 120
 • ظرفیت گرمایی ( kcal /h ) :
 • 7200
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 176
 • مناسب زیر بنا (مترمربع) :
 • 44 - 40
 • اندازه ( cm ) :
 • 15 * 60 * 110
 • ظرفیت گرمایی ( kcal /h ) :
 • 6600
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 175
 • مناسب زیر بنا (مترمربع) :
 • 40 - 36
 • اندازه ( cm ) :
 • 15 * 60 * 100
 • ظرفیت گرمایی ( kcal /h ) :
 • 6000
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 174
 • مناسب زیر بنا (مترمربع) :
 • 36 - 5
 • اندازه ( cm ) :
 • 15 * 60 * 90
 • ظرفیت گرمایی ( kcal /h ) :
 • 5400
قیمت محصول : تومان
1 2