گروه مدل فویل حرارتی

 • کد کالا :
 • 7556
 • اندازه (cm) :
 • 400 * 100
 • متراژ(m2) :
 • 4
 • مصرف برق (w) :
 • 560
ناموجود
 • کد کالا :
 • 7555
 • اندازه (cm) :
 • 400 * 50
 • متراژ(m2) :
 • 2
 • مصرف برق (w) :
 • 280
ناموجود
 • کد کالا :
 • 7554
 • اندازه (cm) :
 • 350 * 100
 • متراژ(m2) :
 • 3/5
 • مصرف برق (w) :
 • 490
ناموجود
 • کد کالا :
 • 7553
 • اندازه (cm) :
 • 350 * 50
 • متراژ(m2) :
 • 1/75
 • مصرف برق (w) :
 • 245
ناموجود
 • کد کالا :
 • 7552
 • اندازه (cm) :
 • 300 * 100
 • متراژ(m2) :
 • 3
 • مصرف برق (w) :
 • 420
ناموجود
 • کد کالا :
 • 4427
 • اندازه (cm) :
 • 300 * 50
 • متراژ(m2) :
 • 1/5
 • مصرف برق (w) :
 • 210
ناموجود
 • کد کالا :
 • 4426
 • اندازه (cm) :
 • 250 * 100
 • متراژ(m2) :
 • 2/5
 • مصرف برق (w) :
 • 350
ناموجود
 • کد کالا :
 • 4425
 • اندازه (cm) :
 • 250 * 50
 • متراژ(m2) :
 • 1/25
 • مصرف برق (w) :
 • 175
ناموجود
 • کد کالا :
 • 4424
 • اندازه (cm) :
 • 200 * 100
 • متراژ(m2) :
 • 2
 • مصرف برق (w) :
 • 280
ناموجود
 • کد کالا :
 • 4423
 • اندازه (cm) :
 • 200 * 50
 • متراژ(m2) :
 • 1
 • مصرف برق (w) :
 • 140
ناموجود
 • کد کالا :
 • 4422
 • اندازه (cm) :
 • 150 * 100
 • متراژ(m2) :
 • 1.5
 • مصرف برق (w) :
 • 210
ناموجود
 • کد کالا :
 • 4421
 • اندازه (cm) :
 • 150 * 50
 • متراژ(m2) :
 • 0/75
 • مصرف برق (w) :
 • 105
ناموجود
1 2