گروه ویژه خشک نمودن میوه و سبزی

 • کد کالا :
 • 10629
 • طول (سانتی متر) :
 • 250
 • عرض (سانتی متر) :
 • 50
 • مصرف برق ( وات ) :
 • 275
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 8612
 • طول (سانتی متر) :
 • 225
 • عرض (سانتی متر) :
 • 50
 • مصرف برق ( وات ) :
 • 250
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 8611
 • طول (سانتی متر) :
 • 200
 • عرض (سانتی متر) :
 • 50
 • مصرف برق ( وات ) :
 • 220
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 8610
 • طول (سانتی متر) :
 • 175
 • عرض (سانتی متر) :
 • 50
 • مصرف برق ( وات ) :
 • 193
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 8609
 • طول (سانتی متر) :
 • 150
 • عرض (سانتی متر) :
 • 50
 • مصرف برق ( وات ) :
 • 165
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 8608
 • طول (سانتی متر) :
 • 125
 • عرض (سانتی متر) :
 • 50
 • مصرف برق ( وات ) :
 • 138
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 8607
 • طول (سانتی متر) :
 • 100
 • عرض (سانتی متر) :
 • 50
 • مصرف برق ( وات ) :
 • 110
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 8606
 • طول (سانتی متر) :
 • 75
 • عرض (سانتی متر) :
 • 50
 • مصرف برق ( وات ) :
 • 83
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 8605
 • طول (سانتی متر) :
 • 50
 • عرض (سانتی متر) :
 • 50
 • مصرف برق ( وات ) :
 • 55
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 8604
 • طول (سانتی متر) :
 • 25
 • عرض (سانتی متر) :
 • 50
 • مصرف برق ( وات ) :
 • 28
قیمت محصول : تومان
1