گروه لوله و مخزن

 • کد کالا :
 • 4463
 • اندازه (m) :
 • 42
 • مصرف برق (w) :
 • 490
 • ساخت کشور :
 • چک
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4462
 • اندازه (m) :
 • 30
 • مصرف برق (w) :
 • 337
 • ساخت کشور :
 • چک
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4461
 • اندازه (m) :
 • 21
 • مصرف برق (w) :
 • 281
 • ساخت کشور :
 • چک
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4460
 • اندازه (m) :
 • 14
 • مصرف برق (w) :
 • 152
 • ساخت کشور :
 • چک
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4459
 • اندازه (m) :
 • 10
 • مصرف برق (w) :
 • 136
 • ساخت کشور :
 • چک
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4458
 • اندازه (m) :
 • 6
 • مصرف برق (w) :
 • 72
 • ساخت کشور :
 • چک
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4457
 • اندازه (m) :
 • 4
 • مصرف برق (w) :
 • 48
 • ساخت کشور :
 • چک
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4456
 • اندازه (m) :
 • 3
 • مصرف برق (w) :
 • 36
 • ساخت کشور :
 • چک
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4455
 • اندازه (m) :
 • 2
 • مصرف برق (w) :
 • 25
 • ساخت کشور :
 • چک
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4454
 • اندازه (m) :
 • 1
 • مصرف برق (w) :
 • 12
 • ساخت کشور :
 • چک
قیمت محصول : تومان
1