گروه محیط داخلی - اتاق ها

 • کد کالا :
 • 7596
 • طول کابل (m) :
 • 180 - دو تکه ( 120 - 60 )
 • مصرف برق (w) :
 • 3600
 • مناسب فضای (مترمربع) :
 • 25 - 24
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 7595
 • طول کابل (m) :
 • 165 - دو تکه ( 45 - 120 )
 • مصرف برق (w) :
 • 3300
 • مناسب فضای (مترمربع) :
 • 23 - 22
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 7594
 • طول کابل (m) :
 • 150- دو تکه ( 30 - 120 )
 • مصرف برق (w) :
 • 3000
 • مناسب فضای (مترمربع) :
 • 21 - 20
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 7593
 • طول کابل (m) :
 • 135 - دو تکه ( 15 - 120 )
 • مصرف برق (w) :
 • 2700
 • مناسب فضای (مترمربع) :
 • 19 - 18
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4442
 • طول کابل (m) :
 • 120
 • مصرف برق (w) :
 • 2400
 • مناسب فضای (مترمربع) :
 • 17 - 16
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4441
 • طول کابل (m) :
 • 105 - دو تکه ( 75 - 30 )
 • مصرف برق (w) :
 • 2100
 • مناسب فضای (مترمربع) :
 • 15 - 14
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4440
 • طول کابل (m) :
 • 90
 • مصرف برق (w) :
 • 1800
 • مناسب فضای (مترمربع) :
 • 13 - 12
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4439
 • طول کابل (m) :
 • 75
 • مصرف برق (w) :
 • 1500
 • مناسب فضای (مترمربع) :
 • 11 - 10
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4438
 • طول کابل (m) :
 • 60
 • مصرف برق (w) :
 • 1200
 • مناسب فضای (مترمربع) :
 • 9 - 8
قیمت محصول : تومان
1