گروه محیط داخلی - حمام

 • کد کالا :
 • 4437
 • طول کابل (m) :
 • 120
 • مصرف برق (w) :
 • 2400
 • مناسب فضای ( مترمربع ) :
 • 18 - 16
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4436
 • طول کابل (m) :
 • 90
 • مصرف برق (w) :
 • 1800
 • مناسب فضای ( مترمربع ) :
 • 13 - 11
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4435
 • طول کابل (m) :
 • 75
 • مصرف برق (w) :
 • 1500
 • مناسب فضای ( مترمربع ) :
 • 10 - 9
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4434
 • طول کابل (m) :
 • 60
 • مصرف برق (w) :
 • 1200
 • مناسب فضای ( مترمربع ) :
 • 8 - 7
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4433
 • طول کابل (m) :
 • 45
 • مصرف برق (w) :
 • 900
 • مناسب فضای ( مترمربع ) :
 • 6 - 5
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4432
 • طول کابل (m) :
 • 30
 • مصرف برق (w) :
 • 600
 • مناسب فضای ( مترمربع ) :
 • 4 - 3
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4431
 • طول کابل (m) :
 • 15
 • مصرف برق (w) :
 • 300
 • مناسب فضای ( مترمربع ) :
 • 2 - 1
قیمت محصول : تومان
1