گروه کابل غیر آماده

 • کد کالا :
 • 7561
 • طول کابل (m) :
 • 30
 • مصرف برق (w) :
 • 600
 • ساخت کشور :
 • کره
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 7560
 • طول کابل (m) :
 • 15
 • مصرف برق (w) :
 • 300
 • وات برمتر طول :
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4452
 • طول کابل (m) :
 • 162/1
 • مصرف برق (w) :
 • 2400
 • ساخت کشور :
 • چک
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4451
 • طول کابل (m) :
 • 135
 • مصرف برق (w) :
 • 2000
 • ساخت کشور :
 • چک
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4450
 • طول کابل (m) :
 • 106/7
 • مصرف برق (w) :
 • 1600
 • ساخت کشور :
 • چک
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4449
 • طول کابل (m) :
 • 93/3
 • مصرف برق (w) :
 • 1350
 • ساخت کشور :
 • چک
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4448
 • طول کابل (m) :
 • 75.1
 • مصرف برق (w) :
 • 1100
 • ساخت کشور :
 • چک
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4447
 • طول کابل (m) :
 • 59/9
 • مصرف برق (w) :
 • 950
 • ساخت کشور :
 • چک
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4446
 • طول کابل (m) :
 • 51/1
 • مصرف برق (w) :
 • 750
 • ساخت کشور :
 • چک
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4445
 • طول کابل (m) :
 • 41
 • مصرف برق (w) :
 • 630
 • ساخت کشور :
 • چک
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4444
 • طول کابل (m) :
 • 37/4
 • مصرف برق (w) :
 • 550
 • ساخت کشور :
 • چک
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4443
 • طول کابل (m) :
 • 31/4
 • مصرف برق (w) :
 • 470
 • ساخت کشور :
 • چک
قیمت محصول : تومان
1 2