گروه کیت حرارتی قفسه ای

 • کد کالا :
 • 7551
 • ابعاد(cm) :
 • 100 * 100
 • مصرف برق (w) :
 • 230
 • ضخامت (mm) :
 • 1
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 7550
 • ابعاد(cm) :
 • 75 * 100
 • مصرف برق (w) :
 • 171
 • ضخامت (mm) :
 • 1
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 7549
 • ابعاد(cm) :
 • 50 * 100
 • مصرف برق (w) :
 • 114
 • ضخامت (mm) :
 • 1
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 7548
 • ابعاد(cm) :
 • 25 * 100
 • مصرف برق (w) :
 • 57
 • ضخامت (mm) :
 • 1
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 7547
 • ابعاد(cm) :
 • 100 * 80
 • مصرف برق (w) :
 • 190
 • ضخامت (mm) :
 • 1
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 7546
 • ابعاد(cm) :
 • 75 * 80
 • مصرف برق (w) :
 • 141
 • ضخامت (mm) :
 • 1
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 7545
 • ابعاد(cm) :
 • 50 * 80
 • مصرف برق (w) :
 • 94
 • ضخامت (mm) :
 • 1
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 7544
 • ابعاد(cm) :
 • 25 * 80
 • مصرف برق (w) :
 • 47
 • ضخامت (mm) :
 • 1
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 7543
 • ابعاد(cm) :
 • 100 * 50
 • مصرف برق (w) :
 • 110
 • ضخامت (mm) :
 • 1
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 7542
 • ابعاد(cm) :
 • 75 * 50
 • مصرف برق (w) :
 • 75
 • ضخامت (mm) :
 • 1
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 5486
 • ابعاد(cm) :
 • 25 * 50
 • مصرف برق (w) :
 • 27
 • ضخامت (mm) :
 • 1
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 7541
 • ابعاد(cm) :
 • 50 * 50
 • مصرف برق (w) :
 • 55
 • ضخامت (mm) :
 • 1
قیمت محصول : تومان
1 2