گروه لوله ها

 • کد کالا :
 • 437
 • سایز :
 • 20
 • کاربرد :
 • ویژه گرمایش ازکف
 • تیپ :
 • OX - pex - b
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 444
 • سایز :
 • 20
 • کاربرد :
 • قابل استفاده درگرمایش ازکف
 • تیپ :
 • HT - PEX - b
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 853
 • سایز :
 • 16
 • کاربرد :
 • قابل استفاده در گرمایش ازکف
 • تیپ :
 • RV- pex / al / pex
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 852
 • سایز :
 • 16
 • کاربرد :
 • قابل استفاده در گرمایش ازکف
 • تیپ :
 • eco - pex / al / pex
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 443
 • سایز :
 • 16
 • کاربرد :
 • قابل استفاده درگرمایش ازکف
 • تیپ :
 • HT - PEX - b
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 436
 • سایز :
 • 16
 • کاربرد :
 • ویژه گرمایش ازکف
 • تیپ :
 • OX - pex - b
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 418
 • سایز :
 • 20
 • کاربرد :
 • ویژه گرمایش ازکف - قرمز
 • تیپ :
 • pex - a
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 420
 • سایز :
 • 20
 • کاربرد :
 • قابل استفاده درگرمایش ازکف
 • تیپ :
 • pex - a
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 851
 • سایز :
 • 16
 • کاربرد :
 • قابل استفاده در گرمایش ازکف
 • تیپ :
 • HT- pex / al / pex
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 421
 • سایز :
 • 16
 • کاربرد :
 • قابل استفاده در گرمایش ازکف
 • تیپ :
 • PEX / AL / PEX
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 419
 • سایز :
 • 16
 • کاربرد :
 • قابل استفاده در گرمایش ازکف
 • تیپ :
 • pex - a
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 417
 • سایز :
 • 16
 • کاربرد :
 • ویژه گرمایش ازکف - قرمز
 • تیپ :
 • pex - a
قیمت محصول : تومان
1 2