گروه گازي

 • کد کالا :
 • 1085
 • ظرفیت حرارتی :
 • 24000
 • مدل :
 • MATIS 24 FF
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 1040
 • ظرفیت حرارتی :
 • 30000
 • مدل :
 • فن دار - 30kw
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 1039
 • ظرفیت حرارتی :
 • 28000
 • مدل :
 • فن دار - 28kw
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 1038
 • ظرفیت حرارتی :
 • 24000
 • مدل :
 • فن دار - 24kw
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 1132
 • ظرفیت حرارتی :
 • 24000
 • مدل :
 • L 24 FF
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 1031
 • ظرفیت حرارتی :
 • 36000
 • مدل :
 • فن دار - L 36 FF
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 1030
 • ظرفیت حرارتی :
 • 28000
 • مدل :
 • بدون فن - L28 CF
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 1029
 • ظرفیت حرارتی :
 • 28000
 • مدل :
 • فن دار - L 28 FF
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 1026
 • ظرفیت حرارتی :
 • 24000
 • مدل :
 • E 24 CF
 • ویژگی :
 • تک مبدل - بدون فن
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 1025
 • ظرفیت حرارتی :
 • 24000
 • مدل :
 • E 24 FF
 • ویژگی :
 • دو مبدل - فن دار
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 25
 • ظرفیت حرارتی :
 • 24000
 • مدل :
 • M 24 CF
 • ویژگی :
 • دو مبدل - بدون فن
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 24
 • ظرفیت حرارتی :
 • 24000
 • مدل :
 • M 24 FF
 • ویژگی :
 • دومبدل - فن دار
قیمت محصول : تومان
1 2 3 4