گروه برقي

 • کد کالا :
 • 1255
 • ظرفیت ( kcal/h ) :
 • 55000
 • مصرف برق ( w ) :
 • 12000
 • مناسب ( متر مربع ) :
 • 300
ناموجود
 • کد کالا :
 • 1254
 • ظرفیت ( kcal/h ) :
 • 45000
 • مصرف برق ( w ) :
 • 10000
 • مناسب ( متر مربع ) :
 • 220
ناموجود
 • کد کالا :
 • 1253
 • ظرفیت ( kcal/h ) :
 • 26000
 • مصرف برق ( w ) :
 • 8000
 • مناسب ( متر مربع ) :
 • 150
ناموجود
 • کد کالا :
 • 1252
 • ظرفیت ( kcal/h ) :
 • 20000
 • مصرف برق ( w ) :
 • 6000
 • مناسب ( متر مربع ) :
 • 100
ناموجود
 • کد کالا :
 • 1251
 • ظرفیت ( kcal/h ) :
 • 12000
 • مصرف برق ( w ) :
 • 5000
 • مناسب ( متر مربع ) :
 • 70
ناموجود
 • کد کالا :
 • 647
 • ظرفیت ( kcal/h ) :
 • 50000
 • مصرف برق ( w ) :
 • 12000
 • مناسب ( متر مربع ) :
 • 300
ناموجود
 • کد کالا :
 • 646
 • ظرفیت ( kcal/h ) :
 • 45000
 • مصرف برق ( w ) :
 • 10000
 • مناسب ( متر مربع ) :
 • 220
ناموجود
 • کد کالا :
 • 644
 • ظرفیت ( kcal/h ) :
 • 20000
 • مصرف برق ( w ) :
 • 6000
 • مناسب ( متر مربع ) :
 • 100
ناموجود
 • کد کالا :
 • 643
 • ظرفیت ( kcal/h ) :
 • 12000
 • مصرف برق ( w ) :
 • 5000
 • مناسب ( متر مربع ) :
 • 70 متر
ناموجود
 • کد کالا :
 • 645
 • ظرفیت ( kcal/h ) :
 • 26000
 • مصرف برق ( w ) :
 • 8000
 • مناسب ( متر مربع ) :
 • 150
قیمت محصول : تومان
1